ආර්ථිකය

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

අංශ අනුව පළාත් මට්ටමේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාලේඛන, 2019 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

විවිධ අංශ අනුව දැක්වෙන වටිනාකම් අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ දායකත්වය පෙන්නුම් කරන්නේ ආර්ථිකයක් තුළ නිෂ්පාදනය සිදුවන්නේ කොතැනද යන්නයි. සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත සහ සේවාවන්හි දායකත්වය මඟින් සහය ලබා දේ. කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්බන්ද අංශයට ගොවිතැන, මසුන් ඇල්ලීම සහ වන වගාව ඇතුළත් වේ. කර්මාන්ත අංශයට පතල්, නිෂ්පාදන, බලශක්ති නිෂ්පාදනය සහ ඉදිකිරීම් වැනි අංශ ඇතුළත් වේ. සේවාවන් සඳහා රජයේ ක්‍රියාකාරකම්, සන්නිවේදනය, ප්‍රවාහන, මූල්‍ය සහ ද්‍රව්‍යමය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය නොකරන අනෙකුත් සියලුම පෞද්ගලික ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලත් වේ. මෙම සංඛ්‍යාලේඛන අනුව ජාතික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට දෙවන විශාලතම දායකත්වය ලබාදෙන්නේ මධ්‍යම පළාතයි .නමුත්, අපගේ අවධානය යොමුකළ යුතු කරුණක්වන්නේ මධ්‍යම පළාත 2018 වසරේදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 12.1% සිට 11.8% දක්වා අඩු වීමයි.

තේමා සිතියම්

 

දිස්ත්‍රික්ක සහිතව මධ්‍යම පළාතේ මායිම: මධ්‍යම පළාත හෙක්ටයාර් 572412 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව) සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න          දත්ත ස්ථරය මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

මධ්‍යම පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන මායිම්: මධ්‍යම පළාතට පළාත් පාලන ආයතන 47 ක් ඇතුළත් වේ. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව) සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න          අවකාශීය දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න          පළාත් පාලන ආයතන වල නම සහ භූමි ප්‍රමාණය මෙතනින් බාගත කරගන්න

 

මධ්‍යම පළාතේ ගුවන් යානා නැවතුම් පහසුකම්: එහි නම සහිත ශ්‍රී ලංකාවට අයත් සියලුම ගුවන් යානා නැවතුම් පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු වන අතර ඒවායේ නිශ්චිත ස්ථානය අක්ෂාංශ හා දේශාංශ භාවිතයෙන් තවදුරටත් දක්වා ඇති අතර මෙහි ඇති අවකාශීය දත්ත බාගත කිරීම් මගින් ලබා ගත හැකිය. (දත්ත මුලාශ්‍රය _Riskinfo) සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න දත්ත ස්ථරය මෙතැනින් බාගත කරගන්න

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
0 (ha)
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
0 (ha)
සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
මධ්‍යම පළාත ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0
  • 1995
   • මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0
  • 2001
   • මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0
  • 2012
   • මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0
  • 2017
   • මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0
  • 1995
   • මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0
  • 2001
   • මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0
  • 2012
   • මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0
  • 2017
   • මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය 0
   • නාගරික 0
   • අර්ධ නාගරික 0
   • ඉදිකිරීම් රහිත 0
   • ජලය 0